Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 9 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord (34.902)

-
Openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

Brief van de minister van EZK van 2 juli 2019 (34902, K)

De commissies besluiten, op verzoek van het lid Van Hattem (PVV), op 10 september 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer