Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 9 juli 2019
1.
35054

Aanvullingswet geluid Omgevingswet

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 10 september 2019, wanneer alle wet- en regelgevingsproducten inzake de stelselwijziging van het omgevingsrecht die op dit moment ter behandeling voorliggen in de Eerste Kamer, geagendeerd zullen worden ter bespreking van de behandelingsprocedure.
De griffie wordt verzocht voor de vergadering van 10 september 2019 een tentatief tijdschema voor de behandelingsprocedure op te stellen

2.
Voorhang ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

Brief van de minister van BZK van 29 mei 2019 (34986, D)

De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Deze inbreng zal op zijn vroegst 24 september 2019 geleverd worden, afhankelijk van de bespreking van de behandelingsprocedure van de wet- en regelgevingsproducten van de stelselwijziging omgevingsrecht, die op 10 september 2019 zal plaatsvinden.

3.
Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit Bodem Omgevingswet

Brief van de staatssecretaris van I&W van 1 juli 2019 (34864, C)

De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Deze inbreng zal op zijn vroegst 24 september 2019 geleverd worden, afhankelijk van de bespreking van de behandelingsprocedure van de wet- en regelgevingsproducten van de stelselwijziging omgevingsrecht, die op 10 september 2019 zal plaatsvinden.

4.
Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 20 juni 2019 (34682, B)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden in afwachting van het verslag van het algemeen overleg in de Tweede Kamer, d.d. 9 oktober 2019, waarbij het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie betrokken zal worden.

5.
Toezegging T02446 - Terugkerende evaluatie van onafhankelijke toetsing en over twee jaar een evaluatie van de effecten daarvan

Brief - met bijlage - van de minister van I&W van 29 mei 2019 (verslag schriftelijk overleg (34287 / 29383, J))

De commissie besluit op 10 september 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. Voorts besluit zij ten aanzien van toezegging T02446 de status 'openstaand' te handhaven.

6.
Informatiebehoefte ten behoeve van de behandeling van de stelselherziening omgevingsrecht

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 10 september 2019, wanneer de behandelingsprocedure van de wet- en regelgevingsproducten van de stelselwijziging van het omgevingsrecht wordt besproken.

7.
Mededelingen en informatie

De commissie stelt de geagendeerde conceptbrief inzake de voorhang van het ontwerp van het Loodsplichtbesluit 2021, d.d. 2 juli 2019, vast en besluit deze aldus te verzenden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer