Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 9 juli 2019
1.
35.000 IV / CXIX, N

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de voortgang van maatregelen met betrekking tot een ijkpunt voor de bestaanszekerheid voor Caribisch Nederland; Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016

De commissie besluit:
- de eilandsbesturen van Saba en Bonaire en de regeringscommissaris van Sint Eustatius te vragen of zij voornemens zijn te komen met een reactie op de brief van de staatssecretaris van SZW (EK 35.000 IV / CXIX, N);
- onderhavige brief na ommekomst van die reacties opnieuw te agenderen teneinde te bezien of schriftelijk overleg wordt gewenst;
- de regering te verzoeken om haar brief naar aanleiding van de aangenomen Tweede Kamermotie-Kuiken c.s. (TK 35000-IV, nr. 62) ook aan de Eerste Kamer te zenden;
- de staf te verzoeken om de wijze van behandeling in de Tweede Kamer van de onderhavige brief na te gaan en de commissie dienovereenkomstig te informeren.

De commissie besluit voorts toezegging T02383 als voldaan aan te merken en toezegging T02659 aan te vullen met de toezeggingen die zijn gedaan in de brief van de staatssecretaris van SZW (EK 35.000 / CXIX, N).

2.
T01222

Toezegging De Eerste Kamer zal tweemaal per jaar geïnformeerd worden over de voortgang van de uitvoering van de plannen van aanpak inzake de AMvRB 'Waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint-Maarten' (32.213 (R1903)

De commissie besluit de brief houdende de 33e voortgangsrapportage Sint Maarten (EK 31.568, I) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T01222 als openstaand te blijven beschouwen.

3.
Rondvraag

Het lid Recourt (PvdA) stelt de commissie in het kader van de Gedragscode integriteit Eerste Kamer in kennis van zijn werkzaamheden met betrekking tot het IBO Koninkrijkrelaties die per 10 juni 2019 zijn geëindigd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman