Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 10 september 2019
1. Toezegging T02576

Toezegging Noodknop (34.652)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 juli 2019 inzake mensen met een middeninkomen op de woningmarkt (34652, F) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02576 wordt als voldaan aangemerkt.

2. 34349, N

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 juli 2019 inzake informatieverzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur betreffende de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34349, N) wordt voor kennisgeving aangenomen.

3. Halfjaarlijks toezeggingenrappel BIZA

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 september 2019 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen besluit de commissie de minister per brief te vragen om verzoeken om verschuiving van deadlines bij toezeggingen altijd te motiveren. Tevens wenst zij de minister te vragen dit alsnog te doen bij een aantal nader te noemen toezeggingen. Ten aanzien van de in de brief van 3 september jl. genoemde toezeggingen besluit de commissie als volgt:

Rappel:

T01804: de toezegging staat nog open; desgewenst kan deze betrokken worden bij de bespreking van de kabinetsreactie op het rapport van de Staatscommissie parlementair stelsel op 24 september 2019.
T02238: de toezegging blijft op 'deels voldaan' staan in afwachting van indiening en behandeling van het aangekondigde wetsvoorstel.
T02265: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2020.
T02275: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2020.
T02276: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2020.
T02280: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2020.
T02425: de toezegging staat nog open.
T02575: de toezegging staat nog open.
T02578: de toezegging staat nog open.
T02580: de toezegging staat nog open.
T02626: de toezegging staat nog open.
T02627: de toezegging staat nog open.
T02657: de toezegging staat nog open.

Vooruitblik:

T01443: de toezegging staat nog open.
T01687: de toezegging staat nog open.
T01688: de toezegging staat nog open.
T02426: de toezegging staat nog open.
T02463: de toezegging staat nog open.
T02737: de toezegging staat nog open.

4. Toezegging T01895

Toezegging Beslissingen inzake verlenging melden aan de Kamer (33.797)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 september 2019 inzake beantwoording Kamervragen Capelle aan den IJssel en Wbmgp wordt voor kennisgeving aangenomen.

5. Mededelingen en informatie

Het lid Kox (SP) wijst op het conceptwetsvoorstel Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure dat zonder overleg met het parlement in internetconsultatie is gegeven. Dit acht hij niet correct. Besloten wordt dit punt mee te nemen bij de bespreking van de procedure van de behandeling van (de (gedeeltelijke) kabinetsreactie op) het rapport van de Staatscommissie parlementair stelsel op 24 september 2019.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman