Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 10 september 2019
1. 34352, D

Brief van de staatssecretaris van SZW van 4 juli 2019 over de vormgeving van de vereenvoudiging van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de PvdA-fractie (Sent) en de GroenLinks-fractie (Van Gurp) gezamenlijk. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

2. 32043, P - Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake het principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel; Toekomst pensioenstelsel

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de SP-fractie (Kox) en de 50PLUS-fractie (Van Rooijen) en uiterlijk 12 september 2019 voor 17.00 uur door de leden van de FVD-fractie (Van Pareren). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3. 32043, Q - Kabinetsreactie op advies Commissie Parameters

Brief van de minister van SZW van 11 juni 2019

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4. 32 043, S (ingevoegd agendapunt)

Verslag van het schriftelijk overleg met de minister van SZW van 10 september 2019 over het voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

De commissie besluit dat de antwoordbrief van de minister van SZW d.d. 9 september 2019 in het kader van de voorhangprocedure inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen aanleiding geeft om op 24 september 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

5. T02574 - Kamer informeren over de uitkomsten van overleg pensioenfondsen en toezichthouders n.a.v. evaluatie Wet Aanpassing Financieel Toetsingskader

Brief van de minister van SZW van 9 juli 2019 in reactie op de brief van de commissie van 29 mei 2019 (32043, R) n.a.v. de Verzamelbrief pensioenonderwerpen (32043, O)

De commissie handhaaft de status van de toezegging als openstaand en besluit op 24 september 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

6. T2724 - Voortgang invoering MKB-verzuim- en ontzorgverzekering

Brief van de minister van SZW van 27 augustus 2019 (35074, P en bijlage)

De commissie besluit de brief van de minister van SZW d.d. 27 augustus 2019 (35074, P) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02724 als voldaan te beschouwen. De staf wordt verzocht de commissie te informeren over de behandelwijze van de Tweede Kamer ter zake.

7. 35000 XV, G

Reactie toezeggingenrappel SZW - juli 2019

De commissie neemt de reactie van de bewindspersonen van SZW d.d. 29 augustus 2019 op het halfjaarlijkse toezeggingenrappel SZW (35000 XV, G) voor kennisgeving aan en besluit:
- ter zake van toezegging T02727 de status "legisprudentie" te handhaven;
- toezegging T01964 als deels voldaan te blijven beschouwen en de deadline te handhaven op 1 januari 2020;
- toezegging T02028 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2021;
- toezegging T02092 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te handhaven op 1 januari 2020;
- toezegging T02148 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te handhaven op 1 januari 2020; en,
- toezegging T02343 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te handhaven op 1 oktober 2019.
NB: Toezegging T02731 zal op 24 september 2019 nogmaals geagendeerd worden.

8. 34 655, C

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de herziening EU-verordening coördinatie sociale zekerheidsstelsels; EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815

De commissie besluit de brief van de minister van SZW d.d. 8 juli 2019 (EK 34655, C) voor kennisgeving aan te nemen.

9. 21 501-31, P

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake verslag Raad WSBVC van 8 juli 2019; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie besluit de brief van de minister van SZW d.d. 19 augustus 2019 inzake het verslag van de Raad WSBVC van 8 juli 2019 (EK 21501-31, P) voor kennisgeving aan te nemen.

10. Mededelingen en informatie

De leden van de D66-fractie (Stienen) vragen zo mogelijk rekening te houden met het voorkomen van samenloop tussen (inter)parlementaire verplichtingen en kennismakingsgesprekken met bewindspersonen.
Wetsvoorstel 35215 (R2128) Goedkeuring Verdrag betreffende werk in de visserijsector (op de termijnlijst) zal op 24 september 2019 geagendeerd worden voor procedure.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren