Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 24 september 2019
1. 35000 IX, D

Halfjaarlijks toezeggingenrappel najaar 2019

De commissie beschouwt T01870, T01865, T01953, T02517, T02524, T02681 en T02767 als voldaan. T02259, T02262, T02264, T02507, T02512, T02586, T02635, T02637 T02667 en T02668 blijven als openstaand geregistreerd staan, met als deadline 1 juli 2020. T02638 en T02772 blijven als openstaand geregistreerd staan, met als deadline 1 januari 2020.

2. 35302, A

Brief van de staatssecretaris van Financiën over fiscale moties en toezeggingen

De commissie besluit moties Ester c.s. 35026, G en Sent 35026, I na de behandeling van het Belastingplan 2020 te agenderen om de status te bespreken. De toezeggingen T02698 en T02780 blijven gehandhaafd als openstaand.

3. 21.501-07, AT

Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van Presidency Issues Notes voor informele Ecofinraad van 13 en 14 september 2019; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie wacht het verslag af.

4. Interparlementaire Conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de EU, 30 september en 1 oktober 2019

Naast de leden Otten (Fractie-Otten) en Van Rooijen (50PLUS) heeft ook het lid Backer (D66) zich aangemeld als deelnemer.

5. Terugkoppeling interparliamentary Conference on the future of the Economic and Monetary Union - 9 september 2019 - Tweede Kamer

Leden Van Ballekom (VVD), Crone (PvdA) en Otten (Fractie-Otten) doen mondeling verslag van de conferentie in de Tweede Kamer.

6. Inventarisatie van de behoefte aan een gesprek met de president van DNB

Het lid van Rooijen zal op een later moment zijn voorstel voor een gesprek met de president van DNB nogmaals aan de commissie voorleggen

7. Mededelingen en informatie

Het mondelinge overleg met de staatssecretaris van Financiën wordt een week vervroegd, naar 29 oktober 2019.

8. Rondvraag

Ten behoeve van de woordvoerders APB en AFB zal een printversie verstrekt worden van de Miljoenennota en de MEV.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren