Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 24 september 2019
1.
35125

Strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied

De commissie besluit de procedure aan te houden, om een deskundigenbijeenkomst te organiseren over het wetsvoorstel. Een voorbereidingsgroep wordt uit haar midden benoemd, bestaande uit de leden Veldhoen (GroenLinks), Dittrich (D66) en Recourt (PvdA).

2.
35122

Wet straffen en beschermen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bl├ęcourt-Wouterse), CDA (Rietkerk), GroenLinks (Veldhoen), D66 (Dittrich), PvdA (Recourt), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Van Dijk).

3.
34997

Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer), D66 (Dittrich), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Van Dijk).

De commissie besluit de datum voor het plenaire debat te handhaven op 5 november 2019.

4.
35300 VI, A

Brief van de minister voor Rechtsbescherming over de opgaven voor een sterke rechtspraak; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

De commissie besluit op 29 oktober 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

In een later stadium kan de verdere behandeling van deze brief betrokken worden bij de behandeling van de begroting 2020 van J&V.

5.
T02753

Toezegging Toezenden ontwerp Regeling kansspelen op afstand (33.996)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 1 oktober 2019.

6.
T01914

Toezegging Evaluatie drie jaar na inwerkingtreding Transgenderwet (33.351)

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 11 september 2019, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

7.
T02718

Toezegging Voorleggen ontwerpbesluit inzake uitwerking "regeling weigerende observandi" (32.398)

De commissie besluit in nader schriftelijk overleg te treden. De staf zal een concept voor een commissiebrief opstellen, die per e-mail voorgelegd zal worden aan de leden van de commissie.

8.
Kennismakingsgesprek minister van J&V

De commissie stemt in met het voorstel van de minister van Justitie en Veiligheid om het kennismakingsgesprek te verplaatsen naar 12 november 2019 van 16.00 uur tot 17.00 uur. Op 5 november 2019 zal de commissie de geïnventariseerde gespreksonderwerpen voorbespreken.

9.
Rondvraag

Het lid Van Wely (FVD) vraagt naar het kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Dit gesprek (voortouw ligt bij de commissie I&A/JBZ) wordt verplaatst naar 15 oktober 2019 in een nader te bepalen tijdblok.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren