Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 24 september 2019
1. 35137

Aanpassing referentielanden voor vaststelling geneesmiddelenprijzen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de PvdA-fractie (Nooren).

2. Toezeggingen actief donorregistratiesysteem (T02595, T02596 en T02597)

Verslag nader schriftelijk overleg (33506, AD) over voortgang implementatie nieuwe Donorwet en communicatieplan actief donorregistratiesysteem

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de PVV-fractie (Van Kesteren).
De toezeggingen T02595 en T02596 blijven aangemerkt als openstaand, met als deadline 1 juli 2020 en toezegging T02597 blijft geregistreerd staan als openstaand, met als deadline 1 januari 2021.

3. Evaluatie van de Wet op de jeugdverblijven

Brief van de ministers van VWS en SZW van 10 juli 2019 (34053, F)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van FVD (Van Pareren), PvdA (Nooren) en PVV (Van Kesteren). De conceptbrief wordt zo nodig 1 oktober 2019 ter vaststelling geagendeerd.

4. Transgenderzorg

Brief van de minister voor MZS van 6 september 2019 in reactie op de brief van de commissie van 17 juli 2019 (verslag schriftelijk overleg , 31016 / 34650, B)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de SP-fractie (Gerkens).

5. Beleidsreactie op de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg

Brief van de minister van VWS van 2 september 2019 (34104, R)

De commissie besluit op 15 oktober 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

6. Ontwerpbesluit houdende regels over de reikwijdte van de Wet medezeggenschap cliƫnten zorginstellingen 2018

Brief van de minister voor MZS van 11 september 2019 (34858, F)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

7. Halfjaarlijks rappel toezeggingen VWS

Verslag schriftelijk overleg (35000 XVI, G)

De commissie besluit toezegging T02566 op 1 oktober 2019 te agenderen voor schriftelijk overleg. De commissie beschouwt T01601, T02561, T02551 en T02548 als voldaan. T02594, T02175 en T02592 blijven als openstaand geregistreerd staan, met als deadline 1 januari 2020.

8. Werkprogramma NLsportraad 2020

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 16 september 2019 (30234, I)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer