Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 1 oktober 2019
1.
Inventariseren onderwerpen informeel kennismakingsgesprek 15 oktober 2019

De commissie besluit tot een openbaar kennismakingsgesprek met de minister van BZK. Zij inventariseert de onderwerpen waarover zij met de minister wenst te spreken.

2.
34430, F

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de kabinetsreactie op het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel; Staatscommissie Parlementair Stelsel

De commissie stemt in met de door de voorzitter voorgestelde wijze van behandeling van het eindrapport en de kabinetsreactie(s) daarop. Deze zal gefaseerd plaatsvinden, waarbij de eerste fase als volgt wordt ingevuld. De commissie zal de minister van BZK per brief verzoeken om toezending van het tweede deel van de kabinetsreactie uiterlijk 13 december 2019. Tevens zal zij in deze brief een opmerking maken over een reeds in consultatie gegeven voorstel tot grondwetsherziening. De commissie wenst in november of december een gesprek te voeren met dhr. Remkes, voormalig voorzitter van de staatscommissie, en eventuele andere voormalige leden. De staf houdt de behandeling in de Tweede Kamer en de publicaties over het advies van de staatscommissie in de gaten.

3.
Toezegging T02653

Toezegging Overzicht door het Rijk ingestelde commissies (35.000)

Bespreking van de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 september 2019 inzake lijst van adviescommissies per ministerie (35000, T) wordt aangehouden. De staf wordt gevraagd na te gaan of het ministerie aan kan geven welke adviescommissies permanent zijn en welke tijdelijk.

4.
Rondvraag

Het lid Van Hattem (PVV) vraagt of er aanklikbare links in het overzicht gedelegeerde regelgeving kunnen worden opgenomen. De griffier gaat na of dit mogelijk is.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman