Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 15 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (35.074)

-
35074, Q

Brief van de minister van SZW over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met afwijking van artikel 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs voor werknemers met een beperking; Wet arbeidsmarkt in balans

De commissie stelt de brief met vragen over het voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met afwijking van artikel 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs voor werknemers met een beperking met enkele kleine wijzigingen vast. De beantwoording zal geagendeerd worden in de commissievergadering van 29 oktober 2019, tenzij zou blijken dat de minister hecht aan een spoediger afronding van de voorhangprocedure. In dat laatste geval zal na ontvangst van de antwoorden een snelle schriftelijke inventarisatie plaatsvinden of de voorhang als afgerond kan worden beschouwd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren