Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 15 oktober 2019
1.
34971

Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 12 november 2019. Toezegging T02090 (invloed verzekerden) wordt nog niet aangemerkt als voldaan.

2.
Beleidsreactie op de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg

Brief van de minister van VWS van 2 september 2019 (34104, R)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Prins-Modderaar), GroenLinks (Van Gurp), PVV (Van Kesteren) en ChristenUnie (Verkerk).

3.
Actualiteiten Bloedvoorziening 2019

Brief van de minister voor MZS van 23 september 2019 (29447, L)

De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer (verslag AO) af te wachten en de brief opnieuw te agenderen zodra meer informatie beschikbaar is.

4.
Gespecificeerde Toestemming Structureel (GTS)

Brief van de minister voor MZS van 4 oktober 2019 over het programma Gespecificeerde Toestemming Structureel (27529, K)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en wacht het voorstel voor de herijking van de invoering van gespecificeerde toestemming af.

5.
Gegevensuitwisseling en privacy bij aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein

Brief van 27 september 2019 (34477 / 32761, C)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan. Mocht de beoogde aanpassing van wetgeving voor gegevensuitwisseling en privacy in het sociaal domein de Kamer bereiken, dan stelt de commissie het op prijs hierover, eventueel in een gezamenlijke commissievergadering met BZK, van gedachten te kunnen wisselen.

6.
Mededelingen en informatie

- De commissie informeert naar de stand van zaken m.b.t. het wetsvoorstel Vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg (33168) en besluit dit onderwerp op 29 oktober 2019 te agenderen.
- Het gesprek met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving van 5 november a.s. zal plaatsvinden van 15:45 tot 16:45 uur.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer