Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 29 oktober 2019
1.
35167

Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

De commissie verzoekt ambtelijk na te gaan wanneer de in de memorie van antwoord aangekondigde Klimaat- en Energieverkenning 2019 (KEV 2019) naar de Kamer zal worden gestuurd. In afwachting van die informatie besluit de commissie de inbrengdatum voor nader voorlopig verslag te bepalen op 19 november 2019. Mocht de KEV 2019 naar verwachting niet vóór 19 november 2019 worden aangeboden, dan zal de commissie de inbrengdatum heroverwegen.

2.
35006

Toevoegen bevoegdheid tot opleggen bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de VVD (Meijer) en een gezamenlijke inbreng van de fracties van de SP (Janssen) en de PvdA (Recourt).

3.
Vereffeningsverslagen bedrijfslichamen

Brief van de minister van LNV van 11 oktober 2019 (33910, Q)

De commissie besluit, op verzoek van het lid Atsma (CDA), dit agendapunt aan te houden tot 5 november 2019.

4.
CDM-advies 'Analyse boetes bij overtreding Meststoffenwet'

Verslag nader schriftelijk overleg (33037, Q)

De commissie besluit, op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks), dit agendapunt aan te houden tot 5 november 2019.

5.
Toezeggingen T02743 (onderbouwing stikstof meting) en T02746 (aanpassing forfaits per 01-01-2020)

Brief van de minister van LNV van 25 oktober 2019 (35208, F)

De commissie neemt de brief van de minister van LNV voor kennisgeving aan en besluit de toezeggingen T02743 en T02746 op voldaan te zetten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer