Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 29 oktober 2019
1.
34864

Aanvullingswet bodem Omgevingswet

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip-Martin), FVD (Dessing), CDA (Rietkerk), D66 (Moonen) en ChristenUnie (Verkerk). De fracties van GroenLinks (Kluit), PvdA (Crone), SP (Janssen), PvdD (Nicolaï), Fractie-Otten (Rookmaker), 50PLUS (Baay-Timmerman) en OSF (Gerbrandy) leveren gezamenlijk inbreng.

2.
Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

Brief - met bijlage - van de staatssecretaris van I&W van 1 juli 2019 (34864, C)

Inbreng ten aanzien van het ontwerp van het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet is door de desbetreffende fracties verwerkt in hun inbreng voor voorlopig verslag inzake het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet. (zie punt 1 van de korte aantekeningen)

3.
35054

Aanvullingswet geluid Omgevingswet

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Arbouw), FVD (Dessing), CDA (Rietkerk), D66 (Moonen) en ChristenUnie (Verkerk). De fracties van GroenLinks (Kluit), PvdA (Crone), SP (Janssen), PvdD (Nicolaï), Fractie-Otten (Rookmaker), 50PLUS (Baay-Timmerman) en OSF (Gerbrandy) leveren gezamenlijk inbreng.

4.
Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van I&W van 14 oktober 2019 (35054, B)

Inbreng ten aanzien van het ontwerp van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet is door de desbetreffende fracties verwerkt in hun inbreng voor voorlopig verslag inzake het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid Omgevingswet. (zie punt 3 van de korte aantekeningen)

5.
Tijdpad behandeling stelselherziening en toetsingsopties Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV)

Brief - met bijlage - van de minister van BZK van 18 oktober 2019 inzake alternatieve (externe) toetsingsopties van het DSO-LV (34986, K)

De commissie besluit de inbreng voor nader voorlopig verslag ten aanzien van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986), dat thans geagendeerd staat voor 5 november 2019, te verplaatsen naar 19 november 2019. Ook de inbrengdatum voor schriftelijk overleg inzake het voorgehangen ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet (34986, D) zal worden verschoven van 5 naar 19 november 2019.

Voorts besluit de commissie in nader schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de brief van 18 oktober 2019 (34986, K). In de brief zal ook worden ingegaan op het tentatieve tijdpad van de stelselherziening van het omgevingsrecht (33118 AW) en de mate van beleidsarme omzetting inzake de Invoeringswet Omgevingswet en de vier Aanvullingswetten.
Een conceptbrief zal per e-mail worden voorgelegd aan de leden van de commissie.

6.
Technische briefing / demonstratie Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV), 26 november 2019

Brief - met bijlage - van de minister van BZK van 18 oktober 2019 (34986, K)

De commissie besluit op 5 november 2019 vragen te inventariseren voor de technische briefing over het DSO, die op 26 november 2019 van 17:00 uur tot 20:00 uur zal plaatsvinden. Deze vragen zullen vooraf aan het ministerie van BZK toegezonden worden.

7.
Aanpak asbestverwijdering

Brief - met bijlage - van de staatssecretaris van I&W van 14 oktober 2019 in reactie op de brief van 2 oktober 2019 (verslag schriftelijk overleg (34675 /25834, K))

De commissie besluit de toezeggingen T02719, T02740, T02741 en T02742 als voldaan te beschouwen en de brief van 14 oktober 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

8.
Toezegging T02446 - Terugkerende evaluatie van onafhankelijke toetsing van milieueffectrapportages en over twee jaar een evaluatie van de effecten daarvan

Brief van de minister van I&W van 18 oktober 2019 in reactie op de brief van 19 september 2019 (verslag nader schriftelijk overleg (34287 / 29383, K))

De commissie besluit op 26 november 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

9.
Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2017-2018

Brief van de minister van BZK van 17 oktober 2019 (32127, AR)

De commissie besluit de brief van 17 oktober 2019 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer