Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 29 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs (34.031)

- 34031, G

Motie-Bruijn (VVD) c.s. inzake wettelijke kwaliteitscriteria voor leraren die onderwijs geven in een vreemde taal; Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs

De brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 17 oktober 2019 inzake taalbeheersingsniveau leraren (34031, M) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie wacht de beleidsreactie op het peilonderzoek over de kwaliteit van Engels in het primair onderwijs af.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman