Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 5 november 2019
1.
Kennismakingsgesprek minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De commissie besluit pas een kennismakingsgesprek met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te organiseren wanneer voormalig minister Ollongren hersteld en weer in functie is.

2.
34430

Staatscommissie Parlementair Stelsel

De commissie besluit dat voor het gesprek met de voormalige leden van de staatscommissie op 10 december 2019 van 17:00 tot 18:30 uur alle voormalige leden die wensen deel te nemen kunnen participeren. Het gesprek is openbaar. Verder besluit de commissie naar aanleiding van de aanvaarding van de motie-Schalk c.s. (35300, L) de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief te sturen met de vraag hoe de regering deze motie zal uitvoeren. In de brief wordt ook het behandeltraject voor het rapport van de staatscommissie geschetst zoals de commissie dat voor ogen heeft.

3.
Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

Met uitzondering van de fractie van de PvdA is de voorlopige inschatting van de commissie dat een debat over een van de genoemde begrotingen wenselijk noch noodzakelijk is. Daarover wordt definitief besloten wanneer de begrotingsvoorstellen voor procedure worden geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman