Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 5 november 2019
1.
35167, C

Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

De commissie heeft kennisgenomen van de brief van de minister van 1 november 2019 (35167, C) en besluit de inbrengdatum voor nader voorlopig verslag van 19 november 2019 te handhaven en besluit, onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling, te streven naar een plenair debat over dit wetsvoorstel in december 2019.

2.
Klimaat- en Energieverkenning 2019

Brief van de minister van EZK van 1 november 2019 (32813, J)

De commissie besluit het algemeen overleg in de Tweede Kamer inzake implementatie van het Klimaatakkoord van 13 november 2019 af te wachten en tevens het klimaatplan en wetgevingskalender, waarvan de minister heeft aangegeven dat die op korte termijn zullen worden verstuurd. Na kennisneming van deze stukken zal de commissie de nadere vervolgstappen bepalen. De commissie is voornemens een gesprek met het Planbureau voor de Leefomgeving te voeren over de Klimaat- en Energieverkenning 2019 en verzoekt na te gaan op welke datum dit gesprek kan worden gehouden.

3.
Voortgangsrapportage Natuur over 2018

Brief van de minister van LNV van 3 oktober 2019 (33576, O)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van het CDA (Rietkerk), gezamenlijk door GroenLinks (Kluit) en de PvdA (Recourt), en door de Partij voor de Dieren (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4.
Aanpak kabinet stikstofproblematiek

Brieven van de minister van LNV van 4 oktober 2019 (32670, D) en van 4 november 2019 (32670, E met bijlagen)

De commissie neemt kennis van de brieven van de minister van LNV en besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens nadere vervolgstappen te bepalen.

5.
CDM-advies 'Analyse boetes bij overtreding Meststoffenwet'

Verslag nader schriftelijk overleg (33037, Q)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van het CDA (Prins) en de PvdA (Recourt). De fractie van het CDA sluit zich aan bij de vragen van de PvdA. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.
De commissie besluit de status van toezegging T02487 nog openstaand te laten.

6.
Vereffeningsverslagen bedrijfslichamen

Brief van de minister van LNV van 11 oktober 2019 (33910, Q)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 11 oktober 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

7.
E190003 - Discussienota over een duurzamer Europa tegen 2030

Nader schriftelijk overleg met de Europese Commissie inzake politieke dialoog over de discussienota: "Naar een duurzaam Europa in 2030'' (35150, E)

De commissie neemt de brief van de Europese Commissie van 29 oktober 2019 voor kennisgeving aan. De commissie geeft aan met interesse het beleid van de nieuwe, nog aan te treden, Europese Commissie op het punt van een duurzamer Europa af te wachten en verwacht te zijner tijd hierover geïnformeerd te zullen worden.

8.
Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

Enkele fracties geven aan de mogelijkheid tot het houden van een begrotingsdebat over de begrotingen EZK (35300 XIII) en LNV en Diergezondheidsfonds (35300 XIV) nog open te willen houden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer