Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 5 november 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (35.000 VII)

-
Toezeggingen omgevingsrecht

Brief van de minister van BZK van 29 oktober 2019 in reactie op de brief van 3 oktober 2019 (verslag schriftelijk overleg (34986, 33118, 35000 VII, L))

De commissie besluit de toezeggingen T02255, T02439 en T02444 als openstaand te beschouwen en opnieuw te agenderen op 3 december 2019.
Voorts besluit de commissie in nader schriftelijk overleg te treden over toezegging T02442. Het lid Kluit (GroenLinks) zal hiervoor inbreng leveren. De conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer