Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 12 november 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Arib Wet Kinderombudsman (31.831)

- Kabinetsreactie Evaluatie Wet Kinderombudsman

Brief van de minister van VWS van 7 juni 2019 (34758, A)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de PVV-fractie (Van Kesteren).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer