Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 12 november 2019
1. 35137

Aanpassing referentielanden voor vaststelling geneesmiddelenprijzen

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van FVD (Van Pareren). De fracties van PvdA (Nooren) en GroenLinks (Van Gurp) leveren gezamenlijk inbreng.
De commissie streeft naar spoedige plenaire afhandeling van het wetsvoorstel, conform het verzoek de minister voor MZS van 6 november jl. (35137, D) en stemt in met het voorgestelde tijdpad.

2. 34971

Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Adriaansens), CDA (Prins), GroenLinks (Van Gurp), PvdA (Nooren) en ChristenUnie (Verkerk).
De commissie besluit toezegging T02090 als openstaand geregistreerd te laten staan.

3. Implementatie donorregistratiesysteem

Verslag nader schriftelijk overleg (33506, AF)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de PVV-fractie (Van Kesteren).

4. Stand van zaken gecentraliseerde tolkvoorziening voor auditief beperkten

Afschrift van brief van de minister van VWS aan de Tweede Kamer van 4 november 2019 (35070, F)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

5. Kabinetsreactie Evaluatie Wet Kinderombudsman

Brief van de minister van VWS van 7 juni 2019 (34758, A)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de PVV-fractie (Van Kesteren).

6. Uitnodiging Ambassadeursconferentie

Enkele leden zijn geïnteresseerd in deelname en zullen zich per e-mail aanmelden. De commissie denkt aan de volgende gespreksthema's op VWS-gebied: farmacie, toegankelijkheid gezondheidsstelsel / basisvoorzieningen in de zorg, preventie, gehandicaptenzorg in niet westerse landen, vergrijzing/gebrek aan menskracht en levensstijl (bijvoorbeeld het concept Blauwe zones).

7. Mededelingen en informatie

De commissie heeft kennisgenomen van de aan de Tweede Kamer gestuurde brief van 7 november jl. over een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering (TK 31839, 699) en stelt voor het jeugdstelsel in algemene zin te betrekken bij het mondeling overleg over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg op 21 januari 2020 en daarna te bezien of en hoe hier een vervolg aan kan worden gegeven.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer