Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 19 november 2019
1. 34986

Invoeringswet Omgevingswet

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip-Martin), CDA (Rietkerk), D66 (Moonen), ChristenUnie (Verkerk), PvdD (Nicolaï) en SGP (Van Dijk).
De fracties van FVD (Dessing), GroenLinks (Kluit), PvdA (Nooren), PVV (Bezaan), SP (Janssen), PvdD (Nicolaï), Fractie-Otten (Rookmaker), 50PLUS (Baay-Timmerman) en OSF (Gerbrandy) leveren gezamenlijk inbreng.

2. Voorhang ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 29 mei 2019 (34986, D)

Inbreng ten aanzien van het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet is door de desbetreffende fracties verwerkt in hun inbreng voor het nader voorlopig verslag inzake het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (zie punt 1 van de korte aantekeningen).

3. 35054

Aanvullingswet geluid Omgevingswet

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 26 november 2019.

4. Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van I&W van 14 oktober 2019 (35054, B)

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot 26 november 2019.

5. Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS

Brief van de minister voor Milieu en Wonen van 13 november 2019 (35334, B)

De commissie vraagt de staf navraag te doen bij het ministerie van I&W of het de reacties op de internetconsultatie van het ontwerpbesluit, inclusief een kabinetsreactie, zo spoedig mogelijk na sluiting van de consultatie aan de Kamer kan doen toekomen, opdat op 26 november 2019 desgewenst schriftelijke vragen gesteld kunnen worden.

6. Wettelijke evaluatie Luchtverkeersleiding Nederland

Brief van de minister van I&W van 12 november 2019 (31936, N)

De commissie besluit de brief van 12 november 2019 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer