Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 26 november 2019
1.
34 255, S

Toezegging Evaluatie van de wet (34.255); Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de evaluatie van de Wet verbeterde premieregeling; Initiatiefvoorstel-Lodders Wet verbeterde premieregeling

De commissie besluit de brief van de minister van SZW (34 255, S) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02343 als voldaan te beschouwen.

2.
32 043, U

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het voorkomen van pensioenkortingen; Toekomst pensioenstelsel

De commissie besluit de brief van de minister van SZW (32 043, U) voor kennisgeving aan te nemen.

3.
T02776

Toezegging Toezenden integrale kabinetsappreciatie interdepartementaal beleidsonderzoek Toeslagen (35.010)

De commissie besluit de behandeling van de kabinetsappreciatie IBO Toeslagen in handen te stellen van de commissie Financiƫn en toezegging T02776 aan die commissie over te dragen.

4.
34352 / 33981 / 34578, H

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de evaluaties van de Participatiewet, van de Wet banenafspraak en van beschut werk; Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

De commissie besluit de evaluaties van de Participatiewet, de Wet banenafspraak en van beschut werk in samenhang te behandelen. De commissie besluit de behandelwijze in de Tweede Kamer ter zake van deze evaluaties af te wachten en deze daarna opnieuw ter behandeling te agenderen.

5.
34352, I

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de eindevaluatie van de Participatiewet; Uitvoering en evaluatie Participatiewet

De commissie besluit de evaluaties van de Participatiewet, de Wet banenafspraak en van beschut werk in samenhang te behandelen. De commissie besluit de behandelwijze in de Tweede Kamer ter zake van deze evaluaties af te wachten en deze daarna opnieuw ter behandeling te agenderen.

6.
33981 / 34352, O

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de evaluatie van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten; Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

De commissie besluit de evaluaties van de Participatiewet, de Wet banenafspraak en van beschut werk in samenhang te behandelen. De commissie besluit de behandelwijze in de Tweede Kamer ter zake van deze evaluaties af te wachten en deze daarna opnieuw ter behandeling te agenderen. De commissie besluit voorts toezegging T02132 af te voeren.

7.
34578 / 34352, D

Brief van 22 november 2019 met beleidsreactie en eindrapport beschut werk

De commissie besluit de evaluaties van de Participatiewet, de Wet banenafspraak en van beschut werk in samenhang te behandelen. De commissie besluit de behandelwijze in de Tweede Kamer ter zake van deze evaluaties af te wachten en deze daarna opnieuw ter behandeling te agenderen.

8.
34352 / 33975, K

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitvoering van de motie-Raemakers c.s. over meedoen vanuit de bijstand; Wet taaleis Wet werk en bijstand

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van SZW (34352 / 33975, K) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02092 als voldaan te beschouwen. De commissie besluit deze brief desgewenst te betrekken bij de behandeling van de evaluaties van de Participatiewet, de Wet banenafspraak en van beschut werk.

9.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit tot een besloten gesprek met de FNV en CNV over wetsvoorstel 35213 (vereenvoudiging Wajong) op dinsdag 3 december van 18.15 tot 19.15 uur.

10.
Rondvraag

De leden van de SP-fractie (Kox) verzoeken om op korte termijn een mondeling overleg te plannen met de staatssecretaris van SZW inzake de reductiedoelstelling kinderarmoede. Dit agendapunt zal voor een volgende gezamenlijke commissievergadering SZW/KOREL worden geagendeerd.

De leden van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen) verzoeken de griffie ambtelijk de beantwoording van openstaande brieven met vragen ter zake van het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel en kabinetsreactie advies Commissie Parameters te rappelleren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren