Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 26 november 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verplichte aanbieding van beschut werk en verdere vereenvoudiging van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (34.578)

- 34352 / 33981 / 34578, H

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de evaluaties van de Participatiewet, van de Wet banenafspraak en van beschut werk; Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

De commissie besluit de evaluaties van de Participatiewet, de Wet banenafspraak en van beschut werk in samenhang te behandelen. De commissie besluit de behandelwijze in de Tweede Kamer ter zake van deze evaluaties af te wachten en deze daarna opnieuw ter behandeling te agenderen.

- 34578 / 34352, D

Brief van 22 november 2019 met beleidsreactie en eindrapport beschut werk

De commissie besluit de evaluaties van de Participatiewet, de Wet banenafspraak en van beschut werk in samenhang te behandelen. De commissie besluit de behandelwijze in de Tweede Kamer ter zake van deze evaluaties af te wachten en deze daarna opnieuw ter behandeling te agenderen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren