Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 17 december 2019
1. 35218

Wet elektronische publicaties

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 14 januari 2020 te houden.

2. 34430

Staatscommissie Parlementair Stelsel

De commissie stelt voor op 4 februari 2020 een plenair debat met de minister van BZK te houden over:

- het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel;
- de eerste kabinetsreactie daarop;
- de motie-Schalk c.s. (35300, L).

De commissie zal dit de minister per brief mededelen. Daarin zal zij ook aandringen op spoedige toezending van het tweede deel van de kabinetsreactie en op uitvoering van de motie-Schalk c.s. De commissie besluit de uitvoeringsstatus van deze motie ('niet uitgevoerd') niet te wijzigen.

3. 34430

Staatscommissie Parlementair Stelsel

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 december 2019 inzake voortgang standpuntbepaling eindrapport staatscommissie (34430, K) wordt voor kennisgeving aangenomen en kan desgewenst worden betrokken bij het voorgenomen plenaire debat.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman