Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 17 december 2019
1.
35179

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 28 januari 2020.

2.
35238

Wet verwijzingsportaal bankgegevens

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 28 januari 2020.

3.
35245

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 28 januari 2020.

4.
34552, V

Antwoordbrief van de staatssecretaris van Financiën over de stand van zaken bij de uitwerking van suggesties voor verbetering van de giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling; Belastingplan 2017

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van het CDA (Essers).

5.
T02792

Toezegging De Kamer informeren over het gesprek met de banken inzake de negatieve spaarrente (35.300)

De commissie besluit de brief van 6 december (35.300, AF) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02792 als voldaan te registreren. Tevens besluit de commissie om de wenselijkheid van een gesprek met de Nederlandsche Bank in januari 2020 ter bespreking te agenderen.

6.
T02797

Toezegging Het onderzoek van het CPB naar de effectiviteit van de arbeidskorting en de kabinetsreactie aan de Eerste Kamer aanbieden (35.300)

De commissie besluit de informatie terzake van de arbeidskorting in de nota naar aanleiding van het verslag inzake wetsvoorstel Belastingplan 2020 voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02797 als voldaan te registreren.

7.
T02796

Toezegging De Kamer een overzicht te sturen met daarin de extra uitgaven sinds het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' (2017) (35.300)

De commissie besluit de brief (35.300, AG) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02796 als voldaan te registreren.

8.
Motie-Ester 35026, G en Motie-Sent 35026, I

De commissie besluit de motie-Ester (35026, G) als uitgevoerd te beschouwen. Op voorstel van het lid Sent (PvdA) besluit de commissie de staatssecretaris een brief te sturen waarin hij wordt verzocht om bij het Pakket Belastingplan 2021 de motie-Sent (35026, I) wel uit te voeren.

9.
T01964

Toezegging Jaarlijkse rapportage aan het parlement over de premieontwikkeling bij de pensioenfondsen (33.610 / 33.847)

De commissie besluit de brief (33.610/33.847, S) voor kennisgeving aan te nemen en de status van toezegging T01964 te handhaven als "deels voldaan”.

10.
Rapport 'Bankenresolutie in Nederland'

De commissie besluit de wenselijkheid van een besloten briefing door de Algemene Rekenkamer inzake het rapport 'Bankenresolutie in Nederland' in januari 2020 opnieuw ter bespreking te agenderen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren