Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 17 december 2019
1.
34986

Invoeringswet Omgevingswet

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Rietkerk), D66 (Moonen), PvdA (Nooren), ChristenUnie (Verkerk) en PvdD (Nicolaï). De fracties van GroenLinks (Kluit), PvdA (Nooren), SP (Janssen), PvdD (Nicolaï) en Fractie-Otten (Rookmaker) leveren gezamenlijk inbreng.

De commissie stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op 28 januari 2020, onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag.

2.
Voorhang ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 29 mei 2019 (34986, D)

Inbreng ten aanzien van het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet is door de desbetreffende fracties verwerkt in hun inbreng voor het verslag inzake het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (zie punt 1 van de korte aantekeningen).

3.
Toezeggingen omgevingsrecht

Brief van de minister van BZK van 29 oktober 2019 in reactie op de brief van 3 oktober 2019 (verslag schriftelijk overleg (34986, 33118, 35000 VII, L))

De commissie besluit de toezeggingen T02255, T02439 en T02444 als openstaand te beschouwen en opnieuw te agenderen na het plenaire debat over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986)

4.
Toezegging T02442 - Toezegging Het uitvoeren van een nulmeting en de Kamer daarover informeren

Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986, S)

De commissie besluit toezegging T02442 als openstaand te beschouwen, in afwachting van de vierde nulmeting die uiterlijk in het tweede kwartaal van 2020 de Kamer wordt toegezonden.

5.
Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 21 juni 2019 (34682, B)

De commissie besluit op 14 januari 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

6.
Werkprogramma 2020-2021 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 10 december 2019 (33411, D)

De commissie besluit de brief van 10 december 2019 voor kennisgeving aan te nemen. Zij verzoekt de staf navraag te doen bij de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur naar nadere informatie over het onderwerp 'digitalisering'.

7.
Mededelingen en informatie

Het lid Kluit (GroenLinks) verzoekt de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 13 december 2019 (EK 31936, S) te agenderen op 14 januari 2020.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer