Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 17 december 2019




1.
35174

Opheffen van discriminerend onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte

De commissie besluit op 14 januari 2020 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag. De fracties van GroenLinks (Van Gurp) en de PvdA (Sent) overwegen inbreng te leveren.

2.
32043, X

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel; Toekomst pensioenstelsel

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt op 14 januari 2020 geleverd door de leden van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen). De commissie besluit voorts tot een mondeling overleg met de minister van SZW over het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel en de kabinetsreactie op het advies van de Commissie Parameters, bij voorkeur te houden omstreeks eind februari 2020.

3.
35010, M

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van toezeggingen bij de behandeling van het wetsvoorstel tot verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren; Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

De commissie besluit toezegging T02778 als deels voldaan te beschouwen en toezegging T02779 als voldaan te beschouwen. De commissie besluit voorts deze brief te betrekken bij het mondelinge overleg over de uitvoering van de motie Kox inzake reductiedoelstelling bestrijding kinderarmoede van de commissies SZW en KOREL met de staatssecretaris SZW, dat is voorzien op 21 januari 2020.

4.
T02788

Toezegging Werkagenda uitvoeringstoetsen (35.300)

De commissie besluit toezegging T02788 als voldaan te beschouwen en de brief (35.300, AH) voor kennisgeving aan te nemen

5.
Rondvraag

De commissie besluit op verzoek van Ieder(in) tot een nader verdiepend gesprek over wetsvoorstel 35.213 (vereenvoudiging Wajong). Dit gesprek van de commissie zal, zo mogelijk, kort na het kerstreces plaatsvinden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren