Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 14 januari 2020
1. 34430

Staatscommissie Parlementair Stelsel

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 januari 2020 inzake plenair debat eindrapport Staatscommissie (34430, L) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beslist op 11 februari 2020, na het debat, over de uitvoeringsstatus van de motie-Schalk c.s. (35300, L; nu: niet uitgevoerd).

2. 35254

Wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek direct te houden en de regering in het voorlopig verslag te vragen of inwerkingtreding van de wet met terugwerkende kracht wel mogelijk is. De regering zal worden verzocht per omgaande te antwoorden.

3. 35350 B

Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2019 (najaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

4. 35218

Wet elektronische publicaties

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem) en ChristenUnie (Verkerk).

5. 35300 B / 35300, C

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over aanpassingen om schommelingen in het gemeentefonds te voorkomen of te dempen; Miljoenennota 2020

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2019 inzake voorstellen samen trap-op, samen trap-af (35300 B / 35300, C) besluit de commissie op 21 januari 2020 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg over deze brief.

6. T01895

Toezegging Beslissingen inzake verlenging melden aan de Kamer (33.797)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 december 2019 inzake afschrift Eerste Kamer Wbmgp gemeente Nissewaard (33797, U) wordt voor kennisgeving aangenomen.

7. 29362, E

Modernisering van de overheid

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2019 inzake het interbestuurlijk programma (29362, E) besluit de commissie op 28 januari 2020 gelegenheid te geven voor inbreng voor nader schriftelijk overleg over deze brief.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman