Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 14 januari 2020
1.
34864

Aanvullingswet bodem Omgevingswet

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Rietkerk) en D66 (Moonen). De fracties van GroenLinks (Kluit), PvdA (Crone), SP (Janssen), PvdD (Nicolaï), Fractie-Otten (Rookmaker) en 50PLUS (Baay-Timmerman) leveren gezamenlijk inbreng. In het verslag zal tevens een algemene commissieopmerking opgenomen worden over de wijze van beantwoording van vragen.

De regering zal verzocht worden de nadere memorie van antwoord uiterlijk 24 januari 2020 de Kamer te doen toekomen, gelet op het plenaire debat over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986) dat op 28 januari 2020 plaatsvindt.

Volgens voorlopige inschatting van de commissie zou het plenaire debat over het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet en het voorgehangen ontwerpbesluit (zie agendapunt 2) kunnen plaatsvinden op 11 februari 2020. Een en ander onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling.

2.
Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

Brief - met bijlage - van de staatssecretaris van I&W van 1 juli 2019 (34864, C)

Inbreng ten aanzien van het ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet is door de desbetreffende fracties verwerkt in hun inbreng voor het nader voorlopig verslag inzake het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet (zie punt 1 van de korte aantekeningen).

3.
35054

Aanvullingswet geluid Omgevingswet

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Rietkerk) en D66 (Moonen). De fracties van GroenLinks (Kluit), PvdA (Crone), Fractie-Otten (Rookmaker), 50PLUS (Baay-Timmerman) en OSF (Gerbrandy) leveren gezamenlijk inbreng. In het verslag zal tevens een commissievraag opgenomen worden over het overleg tussen de minister voor Milieu en Wonen en de koepelorganisaties.

De regering zal verzocht worden de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk 24 januari 2020 de Kamer te doen toekomen, gelet op het plenaire debat over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986) dat op 28 januari 2020 plaatsvindt.

Volgens voorlopige inschatting van de commissie zou het plenaire debat over het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid Omgevingswet en het voorgehangen ontwerpbesluit (zie agendapunt 4) kunnen plaatsvinden op 11 februari 2020. Een en ander onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling.

4.
Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van I&W van 14 oktober 2019 (35054, B)

Inbreng ten aanzien van het ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet is door de desbetreffende fracties verwerkt in hun inbreng voor het verslag inzake het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid Omgevingswet (zie punt 3 van de korte aantekeningen).

5.
Onderzoeksrapport Onderbouwing statusrapport DSO-Landelijke Voorziening

Brief van de minister voor Milieu en Wonen van 16 december 2019 (34986, T)

De commissie besluit de brief van 16 december 2019 te betrekken bij het plenaire debat over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986) dat op 28 januari 2020 plaatsvindt.

6.
Reactie op interview Nationale ombudsman over de Omgevingswet

Afschrift van brief van de minister voor Milieu en Wonen van 18 december 2019 aan de Tweede Kamer (34986, U)

De commissie besluit de brief van 18 december 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

7.
Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 21 juni 2019 (34682, B)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Rietkerk), GroenLinks (Kluit), D66 (Moonen) en ChristenUnie (Verkerk). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

De minister voor Milieu en Wonen zal verzocht worden de beantwoording uiterlijk 24 januari 2020 de Kamer te doen toekomen, gelet op het plenaire debat over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986) dat op 28 januari 2020 plaatsvindt.

8.
Besluit van 13 december 2019 tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS

Brief van de minister voor Milieu en Wonen van 17 december 2019 (35334, H)

De commissie besluit de toezegging van de minister voor Milieu en Wonen om een verduidelijking op te nemen over de informatieplicht van het college van B&W aan de gemeenteraad, als voldaan te beschouwen en de brief van 17 december 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

9.
Marktonderzoek Lelystad Airport als overloopluchthaven van Amsterdam Airport Schiphol

Brief van de minister van I&W van 13 december 2019 (31936, S)

De commissie neemt kennis van de brief en besluit de verdere behandeling van de voorhang van het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad in verband met onder andere wijziging van de wettelijke contouren en grenswaarden en vaststelling van aanvullende handhavingspunten (31936, E) in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens eventueel in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van deze voorhang.

10.
Monitoringsrapportage NSL 2019

Brief van de minister voor Milieu en Wonen van 18 december 2019 (30175, P)

De commissie besluit op 21 januari 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

11.
Voornaamste budgettaire mutaties van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sinds de tweede suppletoire begroting 2019

Brief van de minister van I&W van 16 december 2019 (35350 XII / 35350 A / 35350 J, A)

De commissie besluit de brief van 16 december 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

12.
Rondvraag

Naar aanleiding van een vraag van het lid Kluit (GL) verzoekt de commissie de staf om nadere informatie inzake het werkprogramma 2020-2021 van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) (33411, D).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer