Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 21 januari 2020
1.
35213

Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

De commissie besluit inbreng voor het nader voorlopig verslag inzake wetsvoorstel 35213 te leveren op 4 februari 2020. De leden van de fracties van GroenLinks (Van Gurp) en PvdA (Sent) overwegen inbreng te leveren.

2.
34325

Initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets

De commissie besluit tot een commissiebrief aan de initiatiefnemer alvorens het wetsvoorstel te agenderen voor verdere plenaire behandeling. De concept-commissiebrief zal per e-mail aan de commissie worden toegezonden.

3.
32043, Y

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de voortgang van de uitwerking van het pensioenakkoord; Toekomst pensioenstelsel

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt uiterlijk 23 januari 2020 geleverd door de leden van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen).

NB Het lid Van Rooijen heeft afgezien van het leveren van inbreng.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren