Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 3 maart 2020
1. 35179 / 35238 / 35245, D

Brief van de minister van Financiën met een verzoek tot afzonderlijke behandeling van drie wetsvoorstellen met betrekking tot de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering

De commissie besluit om - gegeven het feit dat het UBO-wetsvoorstel vertraging oploopt wegens de voorlichtingsvraag aan de Raad van State - de beide andere wetsvoorstellen gezamenlijk eerder plenair af te ronden.

2. 35179

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

De commissie stelt een conceptvoorlichtingsvraag vast en besluit deze door te geleiden naar de Voorzitter met het oog op de plenaire vaststelling.

3. 35245

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt heden geleverd door de leden van de fracties van de SP (Van Apeldoorn), ChristenUnie (Ester) en de Fractie-Otten (Otten).

4. 35.026 / 35.302, R

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst inzake de uitvoering van de motie-Sent c.s. over een separate doenvermogentoets voor toekomstige pakketten Belastingplan; Belastingplan 2019

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en wacht de brief met nadere uitwerking van de doenvermogentoets met belangstelling af.

5. 34552, W

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de stand van zaken bij de uitwerking van suggesties voor verbetering van de giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling; Belastingplan 2017

De commissie besluit het verslag van nader schriftelijk overleg voor kennisgeving aan te nemen.

6. Rapport bankenresolutie in Nederland

De commissie besluit op verzoek van de leden van de VVD-fractie dit agendapunt aan te houden tot de volgende vergadering.

7. Terugkoppeling Europese parlementaire week 18 en 19 februari 2020 in Brussel

Het lid Geerdink (VVD) geeft een mondelinge terugkoppeling van haar deelname aan de Europese parlementaire week. Een kamerstuk met het verslag van de delegatie zal later verschijnen.

8. 21.501-07, BE

Brief van de minister van Financiën inzake verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 17 en 18 februari 2020; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren