Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 10 maart 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34.986)

-
Uitnodiging praktijksessie en gebruikerstest Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Brief van de minister voor M&W van 2 maart 2020 (34986, AD)

De uitnodiging voor deelname aan een praktijksessie en eindgebruikerstest betreffende het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt besproken. De commissie geeft de voorkeur aan een praktijksessie DSO op een dinsdag namiddag in mei 2020. Daarnaast geven enkele leden zich op voor deelname aan de eindgebruikerstest DSO van 25 juni 2020. Leden kunnen zich uiterlijk 11 maart 2020 per mail aanmelden bij de commissiegriffier.

-
Overzicht nog te ontvangen brieven over stelselwijziging Omgevingswet

De commissie wacht het overzicht van nog te ontvangen brieven over de stelselwijziging van het omgevingsrecht af. Dit overzicht zal volgens het ministerie na het plenaire debat over het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34985) aan de Kamer toegezonden worden.

-
Correspondentie BZK – ILT

Brief van de minister voor Milieu en Wonen van 4 maart 2020 (34986, AE)

De commissie neemt kennis van de brief van 4 maart 2020. De brief zal opnieuw geagendeerd worden wanneer bekend is of hiermee een toezegging samenhangt die gedaan is door de minister voor Milieu en Wonen tijdens het plenaire debat over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986).

-
HUF-toetsen Omgevingswet (handhaafbaarheids-, uitvoerbaarheids- en fraudebestendigheidstoetsen) over de Omgevingswet

Brief van de minister voor Milieu en Wonen van 4 maart 2020 (33118 / 34986 / 34864 / 35054, BB)

De commissie besluit de brief van 4 maart 2020 desgewenst te betrekken bij de inbreng voor verslag inzake het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34985).

-
Rondvraag

De commissie spreekt de verwachting uit dat de minister voor Milieu en Wonen haar toezeggingen, die gedaan zijn bij het plenaire debat over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986) en reeds gestand kunnen worden gedaan, gestand doet ook al zijn de toezeggingen nog niet door de Kamer geadministreerd en bekendgemaakt aan de minister, zodat de Kamer niet alle informatie pas ontvangt bij de toezending van het inwerkingtredings-koninklijk besluit betreffende de Omgevingswet.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer