Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 14 april 2020
1.
CXXXIX / 35300, D spoedeisende wetsvoorstellen

Kanttekeningen van diverse fracties zullen worden doorgeleid naar de Voorzitter. De minister zal verzocht worden een nadere onderbouwing van de spoedeisendheid te leveren, ook ten aanzien van de lijst die is aangeboden aan de Tweede Kamer.

2.
35106 (R2115)

Verbetering Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 12 mei 2020.

3.
35152

Uitbreidingen toepassingsmogelijkheden Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 12 mei 2020.

4.
35122

Wet straffen en beschermen

De commissie brengt eindverslag uit en bespreekt een datumvoorstel voor een plenair debat op 12 mei 2020.

5.
35300 VI, AB

Brief van de minister van BZK met de appreciatie over Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het slavernijverleden (35.300 VI, Y); Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

Het lid Nicolaï (PvdD) geeft aan zijn motie nog langer aan te willen houden naar aanleiding van de brief van de minister van BZK, d.d. 10 april 2020.

6.
33996, S

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over de uitvoering van de motie-Van Dijk c.s. over een verbod op reclame (online)gokken; Organiseren van kansspelen op afstand

Ten aanzien van het verslag van een schriftelijk overleg besluit de commissie de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 3 maart 2020, voor kennisgeving aan te nemen.

7.
T02770

Toezegging Handhavingsmiddelen inzetten om de reclames van illegale aanbieders terug te dringen (33.996)

Ten aanzien van de status van de toezegging T02770 naar aanleiding van de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 3 maart 2020, over de uitvoering van de motie-Van Dijk c.s. over een verbod op reclame (online)gokken (EK 33996, S) besluit de commissie - op voorstel van het lid Gerkens (SP) - de toezegging als openstaand te beschouwen en inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 12 mei 2020.

8.
33032 / 33514 (R1998), P en 33032 / 33514 (R1998), Q

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het rapport "Omgang tussen grootouders en kleinkinderen"; Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van twee onderzoeksrapporten naar aanleiding van het rapport van de Staatscommissie Herijking ouderschap; Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder

De commissie behandelt de brieven van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 4 en 27 maart 2020, via de mail en besluit deze brieven opnieuw te agenderen wanneer de beantwoording van de uitgaande brief van 28 januari 2020 is ontvangen.

9.
35300 VI, O

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over de stand van zaken van de regelgeving op het gebied van mediation; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

Naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg besluit de commissie de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 9 maart 2020, voor kennisgeving aan te nemen.

10.
35300 VI / 34997, P

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over het contourenplan breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit; Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg besluit de commissie de brief van de minister van J&V, d.d. 9 maart 2020, voor kennisgeving aan te nemen.

11.
T02646 en T02707

Toezegging Toezenden brief met het advies van het Strategisch Beraad Ondermijning (34.775 VI); Toezegging Het inzetten van een campagne inzake cybercrime mede in het kader van ondermijning (34.372)

De commissie besluit de status van de toezeggingen T02646 en T02707 naar aanleiding van de brief van de minister van J&V, d.d. 9 maart 2020, over het contourenplan breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (EK 35300 VI / 34997, P) als voldaan te beschouwen en niet in schriftelijk overleg te treden over de toezeggingen.

12.
Mededelingen en informatie

Het lid Janssen (SP) verzoekt de commissie of zij in (schriftelijk) overleg wenst te treden met de minister van JenV over de gevolgen voor het Jaarplan Rechtspraak als gevolg van de Corona-maatregelen. Het lid Bikker (ChristenUnie) verzoekt de commissie of zij, naar aanleiding van de Motie-Bikker c.s. over de evaluatie van de contraterrorismewetgeving (34.775 VI, T), in schriftelijk overleg wenst te treden over de Evaluatie Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding. Beide verzoeken zullen op 21 april 2020 worden geagendeerd.

13.
Rondvraag

Het lid Nicolaï (PvdD) verzoekt, naar aanleiding van zijn schriftelijk vragen aan de minister van J&V - d.d. 31 maart 2020 - over noodverordeningen, voor de commissievergadering J&V van 21 april 2020 te agenderen een verzoek aan de commissie J&V de minister te rappelleren inzake de vraag naar een overzicht van alle voor burgers rechtens geldende noodmaatregelen en dat overzicht telkens te actualiseren, en tevens een verzoek of moet worden voorzien in een versoepeling van de regeling van bezoekrecht aan ouderen in verpleeg-/verzorgingshuizen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren