Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 mei 2020
1. 35344

Samenvoeging gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 26 mei 2020 te houden.

2. 35345

Splitsing gemeente Haaren

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 26 mei 2020 te houden.

3. CXL

Raming Eerste Kamer 2021

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 26 mei 2020 te houden.

4. Toezegging T02735

Toezegging Uitleg amendementen vastleggen (34.453)

Inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 april 2020 inzake het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen (34453, O) wordt geleverd op 26 mei 2020. Toezegging T02735 blijft open staan.

5. 34972

Wet digitale overheid

De brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 april 2020 inzake Besluit digitale overheid (34972, C) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie stelt prijs op het spoedig houden van een technische briefing over het wetsvoorstel. Zij heeft geen bezwaar tegen een digitale briefing.

6. 35431, D

Motie-Kox (SP) c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector; Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

De commissie besluit de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief te sturen met het verzoek haar binnen een week de stand van zaken betreffende de uitvoering van de motie te laten weten.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman