Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 12 mei 2020
1.
35106 (R2115)

Verbetering Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Meijer), GroenLinks (De Boer), D66 (Dittrich) en SP (Janssen).

2.
35152

Uitbreidingen toepassingsmogelijkheden Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer) en PvdD (Nicolaï).

3.
T02770

Toezegging Handhavingsmiddelen inzetten om de reclames van illegale aanbieders terug te dringen (33.996)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de SP-fractie (Gerkens). Een conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie.

4.
35122

Wet straffen en beschermen

De commissie stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op 23 of 30 juni 2020. Zij geeft aan dat de wens is het wetsvoorstel in ieder geval vóór het aanstaande zomerreces plenair te behandelen.

5.
35300 VI / 25295, AC herdruk

Brief van de minister van J&V over voorbereiding van tijdelijke wetgeving maatregelen in het kader van COVID-19; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister van J&V, d.d. 1 mei 2020, zo spoedig mogelijk een brief te sturen. De staf zal een conceptbrief voorbereiden.

6.
35300 VI, Q

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V en de minister voor Rechtsbescherming over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

De commissie besluit naar aanleiding van de reactie op de rappelbrief van 28 januari 2020 als volgt:

- Toezeggingen T02648, T02650, T02678, T01696, T02711, T02755, T0257, T02758 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2020.
- Toezeggingen T02762, T02763 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2021.
- Toezegging T01774 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2021.
- Toezegging T02672 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2025.
- Toezegging T02679 als openstaand te beschouwen en de minister van J&V te verzoeken alsnog een reactie op de toezegging te geven.
- Toezegging T02770 als openstaand te beschouwen. Inbreng voor schriftelijk overleg wordt op 12 mei 2020 geleverd.
- Toezegging T02646, T02707, T02710 waren reeds als voldaan aangemerkt door de commissie.
- Toezegging T02756 als voldaan te beschouwen.

7.
33032 / 33514 (R1998) R , 33032 / 33514 (R1998), P en 33032 / 33514 (R1998), Q

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het rapport "Omgang tussen grootouders en kleinkinderen"; Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van twee onderzoeksrapporten naar aanleiding van het rapport van de Staatscommissie Herijking ouderschap; Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder

De commissie neemt de correspondentie inzake de herijking van het ouderschap voor kennisgeving aan.

8.
35300 VI, AE

Brief van de minister voor Rechtsbescherming over uitvoering van de motie-Baay-Timmerman (50PLUS) c.s. over de bescherming van de privacy van slachtoffers in de media; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

De commissie besluit op 26 mei 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

9.
T02820

Toezegging Toezenden AWB-toolbox aan de Kamer (35.300 VI)

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 29 april 2020, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

10.
T02559

Toezegging Evaluatie Wfz (32.398)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 19 mei 2020.

11.
Mededelingen en informatie

- De commissievoorzitter deelt mee dat de brief met een verzoek aan de Algemene Rekenkamer om onderzoek te doen naar de borging van de onafhankelijkheid van de rechtspraak in de begrotingssystematiek, naar aanleiding van de motie-Veldhoen (EK 35300 VI, U), door de Kamervoorzitter verzonden zal worden.
Daarnaast meldt zij dat het lid Backer (D66) een concept zal voorbereiden voor een voorlichtingsaanvraag aan de Raad van State over de kwaliteit van rechtsbescherming voor de individuele burger, naar aanleiding van zijn motie (EK 35300 VI, T). Het concept zal een dezer weken in de commissie besproken worden, tezamen met de terugblik op het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, d.d. 10 maart 2020.

- Het lid Recourt (PvdA) verzoekt het witboek van de Europese Commissie inzake kunstmatige intelligentie (COM(2020)65), inclusief de kabinetsappreciatie, te agenderen op 19 mei 2020.

- De leden van de GroenLinks-fractie verzoeken het voorgehangen Ontwerpbesluit houdende regels voor het langs elektronische weg procederen in het civiele recht en het bestuursrecht (Besluit elektronisch procederen), d.d. 1 mei 2020, te agenderen voor eventueel schriftelijk overleg op 19 mei 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren