Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 12 mei 2020
1. 35316

Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van uitwisseling persoonsgegevens

Inbreng voor het voorlopig verslag inzake wetsvoorstel 35316 wordt heden geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Rombouts), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Moonen), PvdA (Sent) en ChristenUnie (Ester).

2. 34352, M

Brief van de staatssecretaris van SZW over uitstel van het informeren over de doeltreffendheid en de effecten van de experimenten Participatiewet in de praktijk; Uitvoering en evaluatie Participatiewet

De uitstelbrief van de staatssecretaris van SZW (34352, M) wordt voor kennisgeving aangenomen.

3. T02790 en T02803 - Toezeggingen interdepartementaal beleidsonderzoek deeltijdwerk

Brief van 29 april 2020 met kabinetsreactie op ibo deeltijdwerk

De commissie besluit T02790 en T02803 als voldaan aan te merken en de behandeling in de Tweede Kamer van het IBO deeltijdwerk (35.300, AM) af te wachten alvorens nader te besluiten over de behandelwijze van dit beleidsonderzoek.

4. 35.430 / 35.420, E

Brief van de minister en de staatssecretaris van SZW over de monitoring van de arbeidsmarkt en het beroep op het Noodpakket banen en economie; Noodpakket banen en economie

De commissie besluit de nog te registreren toezegging van de minister van SZW van 21 april 2020 om de Kamer een afschrift te doen toekomen van de brief aan de Tweede Kamer over de monitoring van de noodregelingen (Tozo en NOW) als voldaan aan te merken en de diverse brieven (35.430/35.420, E; 35.420, D en 35.420, E) voor kennisgeving aan te nemen.

5. 21.501-31, W

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake geannoteerde agenda informele Raad WSBVC van 5 mei 2020; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie besluit de geannoteerde agenda (21.501-31, W) voor kennisgeving aan te nemen.

6. CXXXIX / 35.300 XV, G

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW over spoedeisende wetsvoorstellen op het terrein van de Commissie SZW; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020

De commissie besluit de brief van de minister van SZW d.d. 8 mei 2020 (CXXXIX/35.300 XV, G) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie stelt voor de plenaire behandeling van wetsvoorstel 35174 te handhaven op 26 mei 2020, tenzij zich meer spoedeisende wetsvoorstellen aandienen die op dat moment plenair dienen te worden behandeld.

7. Rondvraag

De commissie laat nagaan of het debat over de uitvoering van de motie Kox inzake kinderarmoede gecombineerd kan worden met de behandeling van wetsvoorstel 35174, dat voorzien is voor 26 mei 2020. Het debat over kinderarmoede zou in ieder geval voor het zomerreces ingepland moeten worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren