Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 19 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34.986)

-
Mededelingen en informatie

- Het lid Kluit (GroenLinks) verzoekt het onderwerp 'asbestfonds en ontwikkelingen in de regelgeving voor asbest' te agenderen wanneer de Tweede Kamer de aan haar toegezonden brief over dit onderwerp (TK 25834, nr. 169) heeft behandeld.

- De commissievoorzitter wijst de leden op de ter kennisneming toegevoegde nadere schriftelijke vragen van het lid Nicolaï (PvdD), die op grond van artikel 140 van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer gesteld zullen worden. Leden die zich nog willen aansluiten bij deze schriftelijke vragen kunnen dat heden, 19 mei 2020, aangeven bij de griffie.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer