Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 26 mei 2020
1.
35345

Splitsing gemeente Haaren

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

2.
35344

Samenvoeging gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

3.
CXL

Raming Eerste Kamer 2021

De commissie brengt alsnog blanco eindverslag uit. De raming kan als hamerstuk worden goedgekeurd.

4.
35431, D

Motie-Kox (SP) c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector; Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Op voorstel van het lid Kox (SP) besluit de commissie woensdag 27 mei 2020 een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te sturen met feitelijke vragen over het uitvoeren van de motie-Kox c.s. over een tijdelijke huurstop. Het genoemde lid levert in de loop van de dag deze vragen aan bij de commissiegriffier. De staf verwerkt de inbreng, waarna er een concept-commissiebrief zal circuleren onder de commissieleden, met een korte reactietermijn. De minister wordt verzocht uiterlijk vrijdag 29 mei 2020, 12.00 uur te reageren. De commissie zal de antwoorden desgewenst dinsdag 2 juni 2020 12.00 uur bespreken, na ook via de mail een appreciatie van het lid Kox te hebben ontvangen. Vervolgens kan de Kamer besluiten over een eventueel interpellatieverzoek, dat - indien gesteund door een Kamermeerderheid - dezelfde dag nog zou moeten plaatsvinden.

5.
Toezegging T02735

Toezegging Uitleg amendementen vastleggen (34.453)

De commissie besluit het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 april 2020 inzake het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen (34453, O) aan te houden tot 2 juni 2020.

6.
Mededelingen en informatie

Het lid Otten (fractie-Otten) merkt op dat zijn fractie bedenkingen had en heeft bij de voorlichting van de Raad van State over digitaal beraadslagen en besluiten door de Eerste Kamer. Die bedenkingen gelden ook het traject. Hij wil een plenair debat over dit onderwerp. De voorzitter meldt dat het onderwerp volgende week aan de orde komt in de fysieke vergadering van de commissie BIZA. Het College van Senioren heeft de commissie gevraagd een voorstel voor verdere behandeling te formuleren. Daar zal de commissie dus volgende week over spreken. Hoe dat voorstel eruit komt te zien, is nog helemaal open. Het lid Koole (PvdA) merkt op dat bij een eventueel plenair debat ook besloten moet worden met wie dan gedebatteerd wordt.

Het lid Koole (PvdA) zou de brief van de minister van BZK van 22 mei 2020 over de mogelijke gevolgen van COVID-19 voor de verkiezingen in de vergadering van 2 juni 2020 willen agenderen.

De leden Meijer (VVD) en Koole (PvdA) merken op dat de correspondentie van de commissies J&V en VWS betreffende de COVID-19-maatregelen ook de commissie BIZA aangaat, zeker voor wat betreft de noodverordeningen van de voorzitters van de veiligheidsregio's. Ze verzoeken het onderwerp voortaan in combivergaderingen te agenderen. De commissie stemt met dit verzoek in.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman