Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 26 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Verkiezingen (35.165)

-
Mededelingen en informatie

Het lid Otten (fractie-Otten) merkt op dat zijn fractie bedenkingen had en heeft bij de voorlichting van de Raad van State over digitaal beraadslagen en besluiten door de Eerste Kamer. Die bedenkingen gelden ook het traject. Hij wil een plenair debat over dit onderwerp. De voorzitter meldt dat het onderwerp volgende week aan de orde komt in de fysieke vergadering van de commissie BIZA. Het College van Senioren heeft de commissie gevraagd een voorstel voor verdere behandeling te formuleren. Daar zal de commissie dus volgende week over spreken. Hoe dat voorstel eruit komt te zien, is nog helemaal open. Het lid Koole (PvdA) merkt op dat bij een eventueel plenair debat ook besloten moet worden met wie dan gedebatteerd wordt.

Het lid Koole (PvdA) zou de brief van de minister van BZK van 22 mei 2020 over de mogelijke gevolgen van COVID-19 voor de verkiezingen in de vergadering van 2 juni 2020 willen agenderen.

De leden Meijer (VVD) en Koole (PvdA) merken op dat de correspondentie van de commissies J&V en VWS betreffende de COVID-19-maatregelen ook de commissie BIZA aangaat, zeker voor wat betreft de noodverordeningen van de voorzitters van de veiligheidsregio's. Ze verzoeken het onderwerp voortaan in combivergaderingen te agenderen. De commissie stemt met dit verzoek in.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman