Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 26 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verbetering uitvoerbaarheid Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang (35.456)

- Gedwongen zorgwetten

Verslag schriftelijk overleg (35370/32399, B)

De commissie neemt kennis van de brief van 30 april 2020 in reactie op de commissiebrief van 14 februari 2020 (35370/ 32399, B) en besluit de minister en staatssecretaris van VWS vóór het zomerreces uit te nodigen voor een mondeling overleg over de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer