Korte aantekeningen vergadering Commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 2 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34.986)

-
Toezeggingen wetsvoorstellen Invoeringswet en Aanvullingswetten Omgevingswet

De commissies bespreken de concepttoezeggingen die gedaan zijn bij de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen Invoeringswet Omgevingswet (34986), Aanvullingswet bodem Omgevingswet (34864), Aanvullingswet geluid Omgevingswet (35054) en Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35133). Naar aanleiding hiervan besluiten zij een brief aan de minister van BZK te sturen over een tijdpad inzake toezending van verschillende documenten in het kader van de stelselwijziging van het omgevingsrecht. De griffie zal daartoe een concept opstellen.

-
Toezeggingen omgevingsrecht

Brief van de minister van BZK van 29 oktober 2019 in reactie op de brief van 3 oktober 2019 (verslag schriftelijk overleg (34986, 33118, 35000 VII, L))

De commissies besluiten de toezeggingen T02255, T02439 en T02444 als openstaand te beschouwen - in afwachting van nadere informatie in het kader van de stelselwijziging van het omgevingsrecht - en de deadline te verplaatsen naar 1 juli 2020.

-
Correspondentie BZK – ILT

Brief van de minister voor Milieu en Wonen van 4 maart 2020 (34986, AE)

De commissies besluiten de toezegging betreffende het informeren bij de ILT naar het openbaar maken van het onderzoeksrapport "Borging van de nationale ruimtelijke belangen" (nog niet geregistreerd), als openstaand te beschouwen naar aanleiding van de brief van 4 maart 2020 en inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 16 juni 2020.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer