Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 9 juni 2020
1. 35417

Vervallen van additionele Grondwetsartikelen die zijn uitgewerkt

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

2. 35418

Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 23 juni 2020 te houden.

3. 35419

Herijking Grondwetsherzieningsprocedure

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 23 juni 2020 te houden.

4. 35218

Wet elektronische publicaties

De commissie brengt eindverslag uit. Zij stelt voor het wetsvoorstel op een door de Voorzitter te bepalen datum plenair te behandelen.

5. 35431, D / 35431, H

Motie-Kox (SP) c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector; Motie-Kox (SP) c.s. over het alsnog op enigerlei wijze uitvoeren van de motie-Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector; Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

De commissie besluit de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over generieke en specifieke maatregelen voor betaalbaar huren (35431, I) opnieuw te agenderen zodra de reactie van de minister op de moties-Kox c.s. (35431, D / 35431, H) is ontvangen. Motie 35431, D is niet uitgevoerd.

6. 34972

Wet digitale overheid

Met het oog op de geplande deskundigenbijeenkomst over de Wet digitale overheid op 30 juni 2020 besluit de commissie de voorzitter te verzoeken samen met de staf uit de door de verschillende fracties genoemde deskundigen een evenwichtige conceptlijst samen te stellen.

7. Parlementaire behandeling Voorlichting Raad van State (CXXXIX, E) in Eerste Kamer

De commissie stemt met een kleine aanpassing in met de conceptbrief aan de Kamervoorzitter in reactie op het verzoek uit het College van Senioren van 12 mei jl. om een voorstel te formuleren voor de behandeling van de voorlichting van de Raad van State over het functioneren van de Kamer in crisistijd.

8. 35165, A

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de mogelijke gevolgen van COVID-19 voor verkiezingen; Verkiezingen

Inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 mei 2020 inzake mogelijke gevolgen COVID19 voor de verkiezingen wordt geleverd door de fracties van de PvdA (Koole) en de ChristenUnie (Verkerk).

9. Toezegging T02578

Toezegging Aansluiten bij verhuurderheffing (34.652)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 mei 2020 inzake rapportage verhuurderheffing 2020 en evaluatie heffingsverminderingen wordt voor kennisgeving aangenomen (34652, H). De commissie beschouwt toezegging T02578 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman