Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 16 juni 2020
1. 35242

Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 7 juli 2020 te houden.

2. 30196, J

Brief van de minister van BZK over de voorhang van het ontwerpbesluit in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels; Duurzame ontwikkeling en beleid

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de voorhang van het ontwerpbesluit in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels (30196, J) wordt inbreng voor schriftelijk overleg geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer) en PvdA (Crone).

3. 35431, D / 35431, H

Motie-Kox (SP) c.s. over het alsnog op enigerlei wijze uitvoeren van de motie-Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector; Motie-Kox (SP) c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector; Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

De brieven van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 juni 2020 (35431, I) en 12 juni 2020 (35431, J) worden voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de moties-Kox als niet-uitgevoerd.

4. Mededelingen en informatie

Het lid Ganzevoort (GroenLinks) vraagt om agendering van de Mededeling Tackling COVID-19 disinformation - Getting the facts right. Dit is een geprioriteerd dossier van de commissies J&V, EZK/LNV & BiZa/AZ dat automatisch voor procedure wordt geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman