Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 23 juni 2020
1.
35402

Wederzijdse erkenning van bevriezingsbevelen en confiscatiebevelen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

2.
35152

Uitbreidingen toepassingsmogelijkheden Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

3.
T02770

Toezegging Handhavingsmiddelen inzetten om de reclames van illegale aanbieders terug te dringen (33.996)

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 17 juni 2020, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

4.
29279, C

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het ontwerpbesluit elektronisch procederen; Rechtsstaat en Rechtsorde

De commissie besluit op 30 juni 2020 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

5.
34 359

Conceptbrief met vragen inzake Evaluatie Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

De commissie stelt de conceptbrief vast zoals deze geagendeerd staat en besluit deze aldus te verzenden.

6.
Mededelingen en informatie

Het lid Veldhoen (GroenLinks) merkt op dat onjuiste stukken aan de agenda zijn toegevoegd inzake de brief van de minister van BZK ter aanbieding van het CTIVD-rapport intrekking Nederlanderschap (34356). Verzocht wordt de juiste documenten toe te voegen aan de agenda van de commissievergadering J&V van 30 juni 2020.

7.
Rondvraag

De commissievoorzitter meldt dat tijdens de gezamenlijke vergadering van de commissies VWS, J&V en BiZa/AZ van hedenmiddag over (nood)maatregelen COVID-19 is besloten om de ministers van VWS, J&V en BZK uit te nodigen voor een mondeling overleg op 7 juli 2020. Op 30 juni 2020 zullen de commissies nader spreken over de behandeling van dit onderwerp.

Het lid Veldhoen (GroenLinks) verzoekt de griffie navraag te doen bij de Algemene Rekenkamer naar de status van de uitvoering van de motie-Veldhoen c.s. over de onafhankelijke financiering van de rechtspraak (35300 VI, U).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren