Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 30 juni 2020
1.
29279, C

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het ontwerpbesluit elektronisch procederen; Rechtsstaat en Rechtsorde

Inbreng voor nader schriftelijk overleg is geleverd door de fractie van GroenLinks (De Boer). De commissie heeft de brief tijdens de vergadering vastgesteld.

2.
35300 VI, AJ

voorlichtingsverzoek Raad van State inzake rechtsbescherming

De commissie besluit een gewijzigde conceptbrief vast te stellen en stelt voor deze plenair af te doen als hamerstuk.

3.
COM(2020)262 en COM(2020)264

Commissiemededeling aanpassing van het EU-recht aan de richtlijn rechtshandhaving en Commissiemededeling inzake evaluatieverslag Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De commissie besluit de Commissiemededeling inzake de aanpassing van het EU-recht aan de richtlijn rechtshandhaving en de Commissiemededeling inzake evaluatieverslag Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - vooralsnog - niet in behandeling te nemen.

4.
COM(2020)258

Commissiemededeling: EU-strategie voor de rechten van slachtoffers

De commissie besluit op 8 september 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

5.
Mededelingen en informatie

Het toezichtsrapport over het handelen van de AIVD in het kader van intrekking Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (34356) zal op 7 juli 2020 nogmaals aan de orde komen.

6.
Rondvraag

De commissievoorzitter meldt dat tijdens de gezamenlijke vergadering van de commissies VWS, J&V en BiZa/AZ van hedenmiddag over (nood)maatregelen COVID-19 is gesproken over het mondeling overleg op 7 juli 2020 met de ministers van VWS, J&V en BZK. De staf wordt gevraagd om te bezien of meerdere leden per fractie aanwezig kunnen zijn bij dit overleg, gelet op de verschillende commissies die betrokken zijn bij het onderwerp.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren