Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 7 juli 2020
1.
35242

Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), PvdA (Koole), PVV (Van Hattem) en PvdD (Nicolaï).

2.
34972

Wet digitale overheid

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 22 september 2020 te houden. Zij besluit de staatssecretaris van BZK nog deze week een brief te sturen met een aantal prealabele vragen.

3.
32411

Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Özütok en Van den Hul Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 22 september 2020 te houden.

4.
35450 B

Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2020 (voorjaarsnota)

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 8 september 2020 te houden.

5.
35450 C

Wijziging begrotingsstaat provinciefonds 2020 (voorjaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

6.
Toezegging T02845

Toezegging Verlenging wet (35.424)

Inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van BZK van 25 juni 2020 inzake Besluit verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming wordt geleverd door de fracties van PvdA (Koole) en PvdD (Nicolaï).

7.
Moties en toezeggingen Staatscommissie parlementair stelsel

Staatscommissie Parlementair Stelsel

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 juli 2020 inzake stand van zaken uitvoering kabinetsstandpunt hervorming parlementair stelsel besluit de commissie in september 2020 een mondeling overleg met de minister te plannen. Ten aanzien van de geagendeerde moties en toezeggingen besluit zij als volgt:

motie-Vos (34430, R): de motie is uitgevoerd;
motie-Lintmeijer (34854, N): de motie is niet uitgevoerd.

T02626: de toezegging is voldaan;
T02627: de toezegging is voldaan;
T02835: de toezegging staat nog open;
T02836: de toezegging is voldaan;
T02838: de toezegging is voldaan;
T02839: de toezegging staat nog open;
T02840: de toezegging staat nog open;
T02841: de toezegging staat nog open.

8.
30196, K

Duurzame ontwikkeling en beleid

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 juni 2020 inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van diverse besluiten in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels (30196, K) wensen de leden van de fracties van GroenLinks en de PvdA nog inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren. De commissie besluit daartoe nog deze week gelegenheid te geven.

9.
Moties tijdelijke huurstop

Motie van het lid Kox c.s. over de afkeuring van het gevoerde beleid van de minister van BZK inzake een gevraagde tijdelijke huurstop; Motie van het lid Kox c.s. over het alsnog op enigerlei wijze uitvoeren van de motie-Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector; Motie van het lid Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector; Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 juni 2020 inzake moties-Kox c.s. (35431, L) wordt aangehouden tot 8 september 2020. De moties-Kox c.s. (35431, D, H en K) worden als niet uitgevoerd beschouwd.

10.
35300 B / 35300, D

Miljoenennota 2020; Begrotingsstaat gemeentefonds 2020

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 juli 2020 inzake schommelingen in het gemeentefonds besluit de commissie op 8 september 2020 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister.

11.
Mededelingen en informatie

Het lid Van Hattem (PVV) verzoekt de commissie de voorhangtermijn van het Ontwerpbesluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo te stuiten. De commissie stemt daarmee in.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman