Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 7 juli 2020
1.
35079

Initiatiefvoorstel-Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 22 september 2020.

2.
29279, D

verslag van een nader schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit elektronisch procederen

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 3 juli 2020 voor kennisgeving aan te nemen en kijkt met belangstelling uit naar de toegezegde nadere informatie over de uitkomsten van het onderzoek van de Raad voor de rechtspraak en zijn overleg met de NOvA.

3.
T02924 en 35300, C

Brief van de minister van J&V over de doorlichting van de strafrechtketen en de uitvoering van de motie-Rosenmöller c.s.; Miljoenennota 2020

De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen. Tevens besluit zij een brief te sturen in het kader van de uitvoering van de motie-Rosenmöller c.s. De staf zal daartoe een conceptbrief opstellen.

4.
35300 VI, AN

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het Onderzoeksrapport “Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen : een verkennend onderzoek”; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 8 september 2020. De leden Veldhoen (GroenLinks) en Recourt (PvdA) geven aan een initiatief te willen ontplooien inzake kennisverwerving door Kamerleden betreffende kunstmatige intelligentie. De commissie vraagt deze leden daartoe een notitie op te stellen ter bespreking op deze datum. Gelet op het onderwerp zal dan tevens het betrekken van andere commissies besproken worden.

5.
35122, G

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de tweede voortgangsbrief visie "Recht doen, kansen bieden"; Wet straffen en beschermen

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen wanneer het algemeen overleg inzake gevangeniswezen heeft plaatsgevonden in de Tweede Kamer, waarbij de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 29 juni 2020, betrokken wordt. Dit overleg vindt plaats op een nog nader te bepalen datum.

6.
35300 VI, AE

Brief van de minister voor Rechtsbescherming over uitvoering van de motie-Baay-Timmerman (50PLUS) c.s. over de bescherming van de privacy van slachtoffers in de media; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

De commissie neemt kennis van de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 6 juli 2020, en ziet met belangstelling uit naar de toegezegde terugkoppeling van de gesprekken met journalistieke organisaties en het symposium dat wordt georganiseerd door het Fonds Slachtofferhulp.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren