Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 8 september 2020
1.
35418

Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 6 oktober 2020 plenair te behandelen.

2.
35419

Herijking Grondwetsherzieningsprocedure

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 6 oktober 2020 plenair te behandelen.

3.
35450 B

Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2020 (voorjaarsnota)

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

4.
35300 B / 35300, D

Miljoenennota 2020; Begrotingsstaat gemeentefonds 2020

Het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het voorkomen of dempen van schommelingen in het gemeentefonds (35300 B / 35300, D) wordt voor kennisgeving aangenomen.

5.
Moties tijdelijke huurstop

Motie-Kox (SP) c.s. over de afkeuring van het gevoerde beleid van de minister van BZK inzake een gevraagde tijdelijke huurstop; Motie-Kox (SP) c.s. over het alsnog op enigerlei wijze uitvoeren van de motie-Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector; Motie-Kox (SP) c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector; Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

De commissie besluit in het kader van de moties de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te vragen in een separate brief haar aanvullende beleid ter ondersteuning van huurders die in de problemen zijn gekomen door huurstijgingen bekend te maken.

6.
Toezegging T02940: Onderzoek investeringsruimte woningbouwcorporaties

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het onderzoek naar de bestedingsruimte en opgaven voor woningcorporaties (35431 / 35409, M) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02940 als voldaan.

7.
Interbestuurlijk programma

Naar aanleiding van het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het rapport 'Waarom moeilijk doen als het samen kan: Onderzoek naar de ervaringen met twee jaar Interbestuurlijk Programma (IBP)' (29362, G) besluit de commissie op 13 oktober 2020 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.

8.
34972

Wet digitale overheid

De commissie besluit de geagendeerde brieven (34972, H en I) en het verslag van de deskundigenbijeenkomst (34972, G) te betrekken bij het voorbereidend onderzoek op 22 september 2020.

9.
35424, G

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de verlenging van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming decentrale overheden tot ten minste 1 november van dit jaar; Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verlenging van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming decentrale overheden tot ten minste 1 november van dit jaar (35424, G) besluit de commissie op 22 september 2020 gelegenheid te geven voor inbreng voor nader schriftelijk overleg.

10.
35165, B en C

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over verkiezingen met inachtneming van COVID-19; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de mogelijke gevolgen van COVID-19 voor verkiezingen; Verkiezingen

De commissie besluit het voorstel voor de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 af te wachten en de geagendeerde brieven (35165, B en C) bij de behandeling daarvan te betrekken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman