Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 8 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord (34.902)

-
Openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

Verslag nader schriftelijk overleg (34902, O)

De commissies besluiten, op verzoek van het lid Van Hattem (PVV), inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 29 september 2020.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer