Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 8 september 2020
1. 25 087, N

Brief van de staatssecretaris van Financien - Fiscaliteit en Belastingdienst over de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020; Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen na beantwoording van de door de Tweede Kamer gestelde vragen.

2. 35 026 / 35 302, S

Brief van de staatssecretarissen van Financiën over een doenvermogentoets in fiscale wet- en regelgeving startend met het pakket Belastingplan 2021; Belastingplan 2019

De commissie besluit de motie en de toezegging als openstaand te beschouwen. Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de PvdA-fractie (Sent). Deze inbreng zal op 22 september 2020 in de commissie worden besproken.

3. T02772

Toezegging De Kamer nader informeren met betrekking tot de btw op denksporten (32.026, F)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

4. COM(2020)312 / 313 / 314

Nieuwe voorstellen eerlijke en eenvoudige belastingheffing

De commissie besluit de Europese voorstellen COM(2020)312, COM(2020)313 en COM(2020)314 niet in behandeling te nemen.

5. Interparlementaire conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de Europese Unie 11 - 13 oktober, Berlijn

De leden Geerdink (VVD) Karimi (GroenLinks) en Van Rooijen (50PLUS) melden zich - onder voorbehoud van de omstandigheden - aan als deelnemers aan de Interparlementaire conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de Europese Unie 11 t/m 13 oktober.

6. 21501-07, CB

Verslag van een schriftelijk overleg over het jaarverslag ESM 2019

De commissie besluit de brief van 24 augustus 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

7. 21.501-07 EK, CC

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad 9 en 10 juli 2020; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie neemt kennis van de brieven van 17 augustus 2020 en 4 september 2020 en besluit deze te betrekken bij de Algemene Europese Beschouwingen dan wel de Algemene Financiële Beschouwingen.

8. 35 300 IX, E

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2020

De commissie besluit:

Toezegging T02187 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2021.

Toezegging T02630 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2021.

Toezegging T02631 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2021.

Toezegging T02634 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2021.

Toezegging T02638 als voldaan te beschouwen.

Toezegging T02683 als voldaan te beschouwen.

Toezegging T02688 als voldaan te beschouwen. De commissie verzoekt de minister van BZK de Eerste Kamer te blijven informeren over de bestedingsruimte en opgaven voor woningcorporaties.

Toezegging T02690 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2021.

Toezegging T02698 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2021.

Toezegging T02772 als voldaan te beschouwen.

Toezegging T02774 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2021.

Toezegging T02775 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2021.

Toezegging T02780 als voldaan te beschouwen.

Toezegging T02809 als voldaan te beschouwen.

Toezegging T02818 als reeds voldaan aan te merken.

Toezegging: T02819 als voldaan te beschouwen.

9. 35 205

Wet vliegbelasting

De commissie ziet uit naar de memorie van antwoord en stelt het op prijs om de rapportage over de mogelijke gevolgen van de invoering van de belasting op vrachtvluchten zo spoedig mogelijk te ontvangen, om deze eventueel bij de verdere behandeling te kunnen betrekken.

10. Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van de brief van 10 juli 2020 over de 16e Studiegroep Begrotingsruimte en besluit deze te betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Tevens neemt de commissie kennis van de update overheidsfinanciën juni 2020, waarmee T02938 is nagekomen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren