Korte aantekeningen vergadering Commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 8 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34.986)

-
Toezegging T02851 - Digitale toegankelijkheid monitoring

Brief van de minister van BZK van 17 augustus 2020 (34986, AG)

De commissies besluiten de brief van 17 augustus 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

-
Toezegging T02442 - Het uitvoeren van een nulmeting en de Kamer daarover informeren en Toezegging T02854 - Toezending nulmeting VTH vóór voorhang inwerkingtredings-KB

Brief van de minister van BZK van 4 mei 2020 in reactie op de brief van 13 november 2019 (verslag nader schriftelijk overleg (34986 / 33118, AF)) en brief van de minister van BZK van 24 juni 2020 in reactie op de brief van 11 juni 2020 (verslag schriftelijk overleg (33118, BF))

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PvdD (Nicolaï). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

-
Toezeggingen omgevingsrecht

Brief van de minister van BZK van 29 oktober 2019 in reactie op de brief van 3 oktober 2019 (verslag schriftelijk overleg (34986 / 33118 / 35000 VII, L))

De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 22 september 2020, wanneer ook de reactie van de minister van BZK, d.d. 7 september 2020, op het toezeggingenrappel van juli 2020 inzake omgevingsrechtelijke onderwerpen wordt besproken.

-
Correspondentie BZK – ILT

Brief van de minister van BZK van 4 september 2020 in reactie op de brief van 24 juni 2020 (verslag schriftelijk overleg (34986, AH))

De commissies besluiten de brief van 4 september 2020 voor kennisgeving aan te nemen, de toezegging als openstaand te beschouwen en te zijner tijd te betrekken bij het plenaire debat over het inwerkingtredings-KB betreffende de Omgevingswet.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer